Over Ons

HET ONTSTAAN VAN ASSEN SPORTSTAD


Stichting Assen Sportstad is ontstaan uit het Asser Sportakkoord. Assen en sport en bewegen komen hier samen. Samen met de sportverenigingen, betrokken organisaties en Assenaren staan we voor een vitaal Assen. Het Asser Sportakkoord (ASA) laat zien wat Assenaren zouden willen op het gebied van Sport. 


Het geheel van ambities, organisaties, acties en middelen vormt gezamenlijk het Asser Sportakkoord. Het is een set van afspraken die we met elkaar in Assen maken. Om dat te bekrachtigen is het Asser Sportakkoord op 20 september 2020 ondertekend door alle partners die betrokken zijn bij Sport. Dus ook vanuit welzijn, onderwijs en andere beleidsgebieden. Wij hebben vervolgens de verwachting dat het Asser Sportakkoord, onder de noemer Sportstad Assen, het beleid op het gebied van Sport en bewegen bepaalt en dat alle betrokkenen, of ze nu vrijwillig zijn of professional, zich gezamenlijk bezighouden met de uitvoering van dit akkoord.


Tijdens de eerste oploop, op 1 juli 2019 ontstond de gezamenlijke ambitie: Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een stad om trots op te zijn".  Deze ambitie is leidend geweest voor alle bijeenkomsten, groot en klein, die sindsdien zijn gehouden. Er is gewerkt in 6 thema’s die in “Dit wil Assen” terugkomen. Er is eerst vooral naar de inhoud gekeken, met de blik gericht op de toekomst. Er staan al wel concrete acties benoemd die wij zien als snel haalbaar. Wij zijn van de Sport: wij doen vooral.


In 2020 is in Assen het Asser Sportakkoord mede door de inzet van een enthousiaste initiatiefgroep tot stand gekomen. Zij hebben hard gewerkt om de achterban in Assen (sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en inwoners) bij de inhoud van het Asser Sport Akkoord te betrekken. Met succes, want maar liefst 150 organisatie en personen hebben het akkoord ondertekend. Dit betekent dat vele Assenaren zich achter de ambities van het Sportakkoord I hebben geschaard.


In april 2023 is door de landelijke overheid de eerste periode van het Sportakkoord formeel afgesloten en is aan alle Nederlandse gemeente gevraagd het Sportakkoord te herijken. In Assen is de keuze gemaakt om met Sportakkoord II voort te bouwen op het (bestaande) uitvoeringsprogramma van Assen Sportstad en de ambities die zijn genoemd binnen het bestaande Asser Sportakkoord. Dit is een bewuste keuze, omdat er gedurende de periode 2020-2023 hard is gewerkt aan het (door) ontwikkelen van het sport- en beweeglandschap in Assen.


Het Asser Sportakkoord II zal worden ingedeeld in zes thema’s. Voor een deel zijn dit bestaande thema’s uit het eerdere sportakkoord, maar er zijn ook nieuwe thema’s bijgekomen:


1. Inclusie en diversiteit                        

2. Sociaal veilige sport                           

3. Vitale sportaanbieders                       

4. Vaardig in bewegen

 5.Ruimte voor sport en bewegen           

6. Maatschappelijke waarde van topsport