Een strategische koers naar een leven lang sportief en vitaal in Assen

Richt een Stichting Assen Sportstad op, die de spil kan zijn in het realiseren van de ambities uit het Asser sportakkoord. Toets en herverdeel (zo nodig) de inzet van professionals die zijn aangesteld met Rijkssubsidie op het gebied van sport. En verruim de ambtelijke inzet op sport en bewegen naar 1-2 fte. Dit draagt eraan bij dat iedere inwoner van Assen in de toekomst kan sporten en bewegen op eigen niveau. De aanbevelingen aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college staan in het koersdocument en adviesrapport “Een leven lang Sportief en Vitaal”. In opdracht van de regiegroep Asser Sportakkoord (ASA) heeft SportDrenthe een verkenning gedaan naar de toekomstige koers voor sport en bewegen in de gemeente Assen. Dit heeft geresulteerd in dit advies, dat ASA op 31 maart 2022 heeft aangeboden aan alle fractievoorzitters.


Kijk hier voor het gehele koersdocument.


Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter van het Sportakkoord Assen: “Ik ben blij met dit koersdocument. Het kan de basis worden voor een Vitaal Assen, waarin kracht van sport en bewegen optimaal benut wordt en vrijwilligers goed ondersteund worden. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om de noodzakelijke middelen vrij te maken. Ze krijgen er veel voor terug.”


Vergroten van de waarde van sportakkoord in Assen

Assen heeft sinds 2020 een sportakkoord onder het motto Stichting Assen Sportstad, ondertekend door ruim 100 organisaties en verenigingen uit sport, onderwijs, cultuur, economie en zorg. Het koersdocument is bedoeld om de waarde van het sportakkoord in Assen te vergroten en strategische keuzes te kunnen maken. De gezamenlijk ambitie van het sportakkoord vormt hierbij het uitgangspunt. “Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een stad om trots op te zijn”.


De huidige sport- en beweeginfrastructuur in Assen

Onderdeel van het rapport is een ‘foto’ van de huidige sport- en beweeginfrastructuur van Assen, en een vergelijking daarvan met andere gemeenten.

 • De sportdeelname in Assen ligt op het gemiddelde van Drentse gemeenten: ongeveer 45% van de Assenaren sport of beweegt wekelijks. Dat percentage is lager dan gemiddeld in Nederland (ongeveer 50%). Ook is het nog ver weg van de ambitie uit het landelijke preventieakkoord van 2018 om 75% van de bevolking wekelijks te laten sport of bewegen. 
 • Het aantal clublidmaatschappen in Assen is het laagst van alle gemeenten in Drenthe. Terwijl dit wel van belang is, omdat het lidmaatschap van een sportvereniging of sportclub bijdraagt aan verbondenheid tussen mensen en de maatschappij.
 • Het aantal sportaccommodaties voor de georganiseerde sport is in Assen relatief laag, maar lijkt voor een compacte stad als Assen voldoende.
 • Assen scoort hoog op een beweegvriendelijke openbare ruimte.
 • Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de gemeentelijke investering in sportbeleid en in de uitvoering op sportgebied laag is. De mogelijkheden van sport en bewegen als instrument van beleid in Assen kunnen optimaler worden benut.


Benutten van kansen voor Assen

In het rapport staan de volgende aanbevelingen geformuleerd.  

 • Richt een stichting Stichting Assen Sportstad op die de spil is in het realiseren van de ambitie.  Laat vanuit de stichting de professionals die zijn aangesteld met gemeentelijke subsidie In een Asser SportTeam gericht samenwerken aan een efficiënt en effectief sport- en beweegbeleid. Laat de stichting verder aanvullende subsidies verwerven, werkgever zijn voor uitvoerende professionals waarvoor geen natuurlijke werkgever op het gebied van sport en bewegen is, en partners op het gebied van gezondheid, onderwijs en welzijn verbinden.
 • Toets de inzet van de professionals die met subsidie zijn aangesteld via Rijksregeling Brede Combinatiefuncties aan de veranderde behoeften op het gebied van sport en bewegen. Zet waar nodig herverdeling in, en zorg voor passende cofinanciering vanuit de gemeente.   
 • Verruim de ambtelijke inzet op sport en bewegen ca. 0,5 fte naar 1-2 fte om de kracht van sport en bewegen als instrument van beleid optimaal te kunnen gebruiken.


Extra financiële middelen en herverdeling van beschikbare middelen zijn nodig

Voor realisering van de aanbevelingen zijn de volgende middelen nodig:

 • € 250.000 voor de opbouw van de stichting structureel.
 • € 130.000 voor inzet van twee uitvoerende professionals tot het moment van toetsing.
 • € 500.000 cofinanciering om de Rijkssubsidie van €333.000 die Assen heeft voor buurtsportcoaches volledig uit te nutten. Dat is niet allemaal “nieuw” geld; het grootste gedeelte wordt reeds ingezet, voor een deel gaat om herschikking, voor een deel gaat het om het structureel maken van incidentele middelen en voor een deer zullen er middelen komen vanuit het Rijk voor de specifieke uitvoering van de lokale sportakkoorden.


”Ineke Donkervoort benadrukt dat investeren in sport en bewegen de moeite waard is: “Uit onderzoek blijkt dat elke euro die in dit domein wordt geïnvesteerd zorgt voor 2,5 euro rendement. Daarnaast kan de gemeente rekenen op een enthousiaste sector, waarin mensen elkaar gemakkelijk vinden en bereid zijn om samen voor een Vitaal Assen te gaan!”


Kijk hier voor het gehele koersdocument.


Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder